Disclaimer

Disclaimer

1. Algemeen
Gebruik van deze site en de daarmee verbonden sites van de Huisjesmakelaar is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande en de algemene voorwaarden van de Huisjesmakelaar.

2. Gebruik website
De op deze website getoonde informatie wordt door de Huisjesmakelaar met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De Huisjesmakelaar verstrekt met deze website louter informatie over de producten en diensten die door de Huisjesmakelaar worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.. De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies.

3. Informatie van derden, producten en diensten
Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die niet het eigendom zijn van de Huisjesmakelaar zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze site. Hoewel de Huisjesmakelaar uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. De Huisjesmakelaar geeft geen enkele garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

4. Intellectuele eigendomsrechten
Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn in eigendom bij de Huisjesmakelaar en worden beschermd door databankrecht, auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van deze site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van de Huisjesmakelaar.

5. Geen aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site wordt door de Huisjesmakelaar uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site.. De Huisjesmakelaar aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid.

6. Toepasselijk recht
Op deze site en op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

7. Wijzigingen
De informatie op de website kan zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.


Want to know more?

Let us hear from you! Contact us
Facebook